Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Privacyverklaring VTODe netwerken Palliatieve Zorg van West-Vlaanderen hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we u hierover informeren.

 

De netwerken Palliatieve Zorg van West-Vlaanderen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat :

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we u op de hoogte willen brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

 

 1. Identiteit van de organisatie

 

De netwerken Palliatieve Zorg van West-Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

 

vzw Heidehuis

Fazantendreef 11

 8200 Sint Michiels

050 40 61 50

info@heidehuis.be

Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Stovestraat 2A 
8600 Diksmuide

051 51 98 00

info@palliatieve.be

Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw

Handelsstraat 1
8800 Roeselare

051 24 83 85

info@demantel.net

Netwerk Zuid-West-Vlaanderen vzw

Reepkaai 4

8500 Kortrijk

056 63 69 50

zuidwestvlaanderen@palnet.be

 

 1. Doel verwerking persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden  :

 • Administratie verbonden aan de organisatie van vorming, training en opleiding
  (rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
 • Opvolging en coaching van deelnemers aan vorming, training en opleiding en andere door de organisatie (mee)georganiseerde initiatieven (rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
 • Informatieverstrekking aangaande en communicatie over vorming, training en opleiding en andere door de organisatie (mee)georganiseerde initiatieven.  (rechtsgrond : toestemming betrokkene)
 • Individuele ondersteuning, coaching, adviesverlening (rechtsgrond : toestemming betrokkene)
 • Administratie i.f.v het beheer van de bibliotheek (rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
 • Registratie i.f.v evaluatie en bijsturing van de werking en ifv verantwoording aan subsidiërende overheden (rechtsgrond : gerechtvaardigd belang / wettelijke verplichting)
 • Administratie i.f.v verstrekking van informatie of vraag
 • Administratie i.f.v het bezorgen van de (digitale) nieuwsbrief

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegeven van u vragen en/of verwerken :

 

 • Gegevens m.b.t. de persoon : naam, adres, telefoonnummer, mailadres, GSM, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer
 • Financiële gegevens : bankrekeningnummer
 • Gegevens m.b.t. gevolgde opleidingen en behaalde getuigschriften
 • Gegevens m.b.t. functie en werkgever
 • Beeldopnames : foto’s

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.

 

 1. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

 

Eigen organisatie

Enkel medewerkers in loondienst die in het kader van de uitvoering van hun opdracht, (gedeeltelijke) persoonsgegevens nodig hebben, hebben daartoe (gedeeltelijk) inzage.

 

Zij zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

De organisatie heeft de nodige maatregelen getroffen wat betreft de toegangsrechten met het oog op een  zo maximaal mogelijke bescherming van de persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgeven aan derden indien deze direct betrokken zijn bij de realisatie van vorming, training en opleiding of enig andere activiteit door de organisatie, voor zover en uitsluitend dan, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het desbetreffende initiatief.
In dit geval onderschrijft de organisatie met de derde partij een overeenkomst waarin beiden zich ertoe verbinden de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met organisaties die zich buiten de Europese Unie bevinden.

 

 1. Bron van de persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf, dan wel door derden, m.n. hun werkgever die hen opgeeft voor een bepaalde activiteit

 

 

 1. Bewaartermijn

 

De organisatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of vereist is op grond van de wet.

 

 • Persoonsgegevens in het kader van vorming, training en opleiding worden bijgehouden tot 2 academiejaren na het academiejaar waarin de opleiding werd gevolgd.
  Nadien worden de persoonsgegevens gepseudonimiseerd gearchiveerd i.f.v registratie en verantwoordingsdoeleinden
 • Persoonsgegevens in het kader van bibliotheekbeheer worden bijgehouden voor de duur dat de betrokkene potentieel gebruik maakt van de bibliotheek.
 • Nadien worden de persoonsgegevens geanonimiseerd gearchiveerd i.f.v registratie

 

 1. Beveiliging

 

De organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Volgende maatregelen werden genomen :

 • De toegang tot persoonsgegevens worden beperkt i.f.v de functie of opdracht.
 • Op alle systemen is een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid van toepassing.
 • Alle personen die namens de organisatie inzage hebben in persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Bij archivering worden de persoonsgegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.
 • Back-ups van de persoonsgegevens laten toe om deze te herstellen indien er zich fysieke of technische incidenten zouden voordoen.
 • De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
 • De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en over de voorschriften, afspraken en maatregelen daartoe.

 

 1. Rechten

 

 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op correctie wanneer u vaststelt dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, niet correct of onvolledig zijn.
  Dit betreft geen absoluut correctierecht, maar enkel m.b.t. feitelijke gegevens betreffende uw persoon.
 • U heeft recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben als deze door de organisatie worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd of algemeen belang. Echter indien het gerechtvaardigd belang zwaarder weegt of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een rechtsvordering, dan kan de organisatie geen gehoor geven aan het bezwaar.
 • U hebt recht om in bepaalde gevallen te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens wel nog door de organisatie worden bewaard, maar dat het gebruik en/of verspreiding wordt beperkt of stopgezet.
 • U heeft recht op vergetelheid. Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verkregen of wanneer de verwerking berust op toestemming, kan u vragen om deze te verwijderen uit onze databases.
 • U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen om persoonsgegevens die op u betrekking hebben, over te dragen aan uzelf of een ander verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

 

Indien u zich op één van bovenstaande rechten wenst te beroepen, dan mag u contact opnemen met de organisatie. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 

 

 1. Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de coördinaten vermeld onder punt 1.

 

U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 1. Wijziging privacyverklaring

 

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.

 

 1. Wettelijke basis van de privacyverklaring

 

 • De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)